kako dijete pripremiti za školu – razvoj fonološke svjesnosti

Kako dijete pripremiti za školu?

Jedno od čestih pitanja koje roditelji postavljaju je „Treba li dijete znati čitati prije polaska u školu?“

Odgovor na ovo pitanje nije moguće dati u jednostavnom  obliku da ili ne jer usvajanje vještina čitanja i pisanja složen je proces i prije polaska u školu potrebno je razviti brojne vještine koje prethode čitanju i pisanju.

Fonološka svjesnost  jedna  je od najvažnijih vještina koja mora biti dobro razvijena prije polaska u školu.

 

Što je to fonološka svjesnost – o čemu to logopedi govore?

Fonološka svjesnost odnosi se na prepoznavanje, izdvajanje i baratanje manjim dijelovima od same riječi  (slog, rima, fonem…). Sama fonološka svjesnost obuhvaća više vještina kojima djeca ovladavaju u različitoj kronološkoj dobi, a razvoj fonološke svjesnosti odvija se postepeno.

Slogovno stapanje prava je stepenica razvoja fonološke svjesnosti. Već u dobi od tri godine djeca su u mogućnosti riječ koju im izgovorimo u slogovima spojiti u jednu riječ.

Primjer: kad kažemo ža-ba dijete bi trebalo prepoznati da se radi o 

Prepoznavanje rime druga je stepenica razvoja fonološke svjesnosti pa dijete prije škole  mora biti u mogućnosti prepoznati i spojiti riječi koje se rimuju ( Primjer: što se rimuje? kruh – trava- duh)

I evo nas na stepenici broj tri koja se zove slogovna raščlamba, a zadatak je da dijete samostalno riječ rastavi na slogove pa naša  postaje ža-ba.

Rima, fonem i ostale važne stvari

Iduća stepenica djeci je najzabavnija i vrlo lako se usvaja kroz igru, a to je proizvodnja rime. Djeca vole igrice u kojima sami moraju smišljati rimu i u ovim igrama nije nužno da riječ koju djeca ponude kao rimu nose značenje  ako se rimuje priznajemo puno toga ( auto- pauto, slika -pika).

Ostale su nam zadnje dvije stepenice, a odnose se na fonemsko stapanje i fonemsku raščlamba.

Fonem je najmanja jedinica govora koja je bitna za značenje  pa tako u riječi PAS – P je jedan fonem, A je drugi fonema, a S je treći fonem. Prije polaska u školu ponuđene foneme u riječi A-U-T-O dijete bi trebalo stopiti u riječ i ponuditi pravilan odgovor AUTO, ali isto tako trebalo bi i samostalno rastaviti riječ na foneme (koja slova imamo u riječi KRAVA).

U slučaju da opisane stepenice nisu usvojene prije polaska u školu onda ih je potrebno vježbati s djecom. Najbolje ih je vježbati kroz igru i zabavne radne listiće.

Napomena:

Krenite vježbati  s kratkim i jednostavnim riječima. Slogovnu raščlambu prvo vježbajte s dvosložnim riječima (RIBA, MEDO, KUĆA…..)  prema višesložnim (JABUKA, LIVADA…). Fonemsko stapanje i raščlambu prvo vježbajte na riječima koje imaju 3 glasa (PAS, NOS)  pa 4 (RUKA, SLON….), a kako dijete bude jačalo svoje sposobnosti tako će ovladavati i složenijim riječima jer riječ VJEVERICA  nije tako lagano rastaviti na foneme (v-j-e-v-e-r-i-c-a) kao riječ pas (p-a-s).

I još jedan mali savjet….uz slikovni predložak puno je lakše pa slobodno vježbajte uz slike. Prije polaska u školu dijete bi trebalo sve navedene stepenice razvoja fonološke svjesnosti prolaziti samo na osnovu auditivne obrade riječi tj.bez slikovne pomoći.

Poznavanje i imenovanje slova, povezivanje pisanog i govornog jezika tj. stvaranje veze između vizualnog simbola i fonološkog oblike (glas- slovo),  zainteresiranost za pisani tekst, razvijenost rječnika, prepričavanje događaja  još su neke od vještina (osim fonološke svjesnosti)  koje utječu  na uspjeh  usvajanja vještina čitanja i pisanja.

kako osamostaliti dijete u izvršavanju školskih obveza? – SUPERMAME

Martinin blog- savjeti i priče jednog logopeda, namijenjen je  roditeljima koji žele saznati korisne informacije i  dobiti savjete o mnogim aspektima razvoja komunikacije, jezika i govora. Blog piše Martina Starčević Perica, logoped sa dugogodišnjim iskustvo u radu s djecom predškolske i rane školske dobi. Na blogu (prijavom na newsletter) dostupne su različite razvojne igrice i materijali namijenjeni poticanju razvoja djece s naglaskom na vježbe poticanja  govorno-jezičnih vještina i vještina rane pismenosti.